Ładuję...

Regulamin - RODO

* podane wymiary formatek s─ů wymiarami brutto

* konsekwencje b┼é─Ödnego podania wymiarów oraz oznacze┼ä ponosi zamawiaj─ůcyRODO

Strza┼éków, dnia 24.05.2018

KLAUZULA INFORMACYJNA

25.05.2018 r. wchodzi w ┼╝ycie Rozporz─ůdzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) maj─ůce na celu ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej. Jednocze┼Ťnie informujemy, i┼╝ troszczymy si─Ö o to by Pa┼ästwa dane by┼éy w┼éa┼Ťciwie zabezpieczone a ich przetwarzanie by┼éo jasne, rzetelne i zgodne zobowi─ůzuj─ůcymi  przepisami w tej kwestii. W tym celu podejmujemy dzia┼éania zmierzaj─ůce do zachowania najwy┼╝szych standardów w zakresie bezpiecze┼ästwa informacji.

Administratorem Pa┼ästwa danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz─ůdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 (dalej: „Rozporz─ůdzenie”) jest:

"Firma Zaopatrzenia Korner" Sp. z o.o. z siedzib─ů w Strza┼ékowie, ul. Kochanowskiego 2C, 97-500 Radomsko, wpisana do Krajowego Rejestru S─ůdowego - Rejestru Przedsi─Öbiorców pod Nr KRS: 0000059842, REGON: 590740518, NIP: 7721966570

korner@korner.pl; www.korner.pl


I. Cel przetwarzania Państwa danych osobowych

Przy zawieraniu umowy mo┼╝emy pozyska─ç Pa┼ästwa  dane osobowe:

 • nazwisko i imiona

 • adres zamieszkania / korespondencji/ prowadzenia dzia┼éalno┼Ťci

 • numer kontaktowy / adres e-mail

 • numer identyfikacyjny - zgodny z wymogami prawnymi.

Pa┼ästwa  dane osobowe przetwarzane b─Öd─ů w celu:

 • zawarcia i wykonania umowy  (art. 6 ust. 1 lit. b Rozporz─ůdzenia);

 • realizacji obowi─ůzków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz─ůdzenia) (np. wystawiania i przechowywania faktur);

 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora (art. 6 ust. 1 lit. c Rozporz─ůdzenia) (np. ustalenia, dochodzenia i egzekucji roszcze┼ä).

Pa┼ästwa dane mog─ů by─ç równie┼╝ przetwarzane w innych celach, je┼╝eli udzielili Pa┼ästwo zgody na takie przetwarzanie (art. 6 ust. 1 lit. a Rozporz─ůdzenia) - zgoda na dzia┼éania marketingowe. Prowadzenia dzia┼éa┼ä marketingowych dotyczy w szczególno┼Ťci przekazywania (w tym na adres e-mail) newsletterów, cenników i ofert promocyjnych, informacji handlowych, informacji o organizowanych wydarzeniach, zaprosze┼ä.

II. Dostęp do Państwa danych

Pa┼ästwa dane b─Öd─ů udost─Öpnione;

 • podmiotom i organom, którym jeste┼Ťmy zobowi─ůzani lub upowa┼╝nieni udost─Öpni─ç dane osobowe na podstawie powszechnie obowi─ůzuj─ůcych przepisów prawa (np. Prokuraturze, Policji);

 • podmiotom uczestnicz─ůcym w procesach niezb─Ödnych do wykonywania zawartych z osob─ů, której dane dotycz─ů umów.


III. Okres przechowywania Państwa danych osobowych

Pa┼ästwa  dane osobowe b─Öd─ů przechowywane przez okres wymagany  przepisami prawa, w szczególno┼Ťci przez okres wskazany w przepisach podatkowych, rachunkowych, przepisach dotycz─ůcych przeciwdzia┼éania praniu pieni─Ödzy i finansowaniu terroryzmu.


IV. Pa┼ästwa prawa w zwi─ůzku z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługuje Państwu:

 • prawo dost─Öpu do swoich danych;

 • prawo do sprostowania danych osobowych;

 • prawo do usuni─Öcia danych osobowych;

 • prawo do ┼╝─ůdania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

 • prawo do przenoszenia danych;

 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 • prawo do cofni─Öcia zgody w przypadku, gdy Administrator b─Ödzie przetwarza┼é Pa┼ästwa dane osobowe w oparciu o zgod─Ö.

 

V Mog─ů Pa┼ästwo dokona─ç  zg┼éoszenia w celu realizacji swoich praw w nast─Öpuj─ůcy sposób:

a) pisemnie na adres:

Firma Zaopatrzenia Korner" Sp. z o.o.

Strza┼éków, ul. Kochanowskiego 2C

97-500 Radomsko

b) drog─ů elektroniczn─ů na adres: iod@korner.pl

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa si─Ö na podstawie zgody, maj─ů Pa┼ästwo prawo do cofni─Öcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, co pozostaje bez wp┼éywu na zgodno┼Ť─ç z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofni─Öciem.


VI. Zgod─Ö na przetwarzanie danych osobowych mo┼╝na wycofa─ç w nast─Öpuj─ůcy sposób:

a) pisemnie na adres:

Firma Zaopatrzenia Korner" Sp. z o.o.

Strza┼éków, ul. Kochanowskiego 2C

97-500 Radomsko

b) drog─ů elektroniczn─ů na adres: iod@korner.pl


VII. Mo┼╝liwo┼Ť─ç wniesienia skargi na przetwarzanie danych osobowych

Maj─ů Pa┼ästwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urz─Ödu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaj─ů Pa┼ästwo, i┼╝ przetwarzanie danych osobowych Pa┼ästwa dotycz─ůcych narusza przepisy Rozporz─ůdzenia


VIII Obowi─ůzek podania danych osobowych

Podanie przez Pa┼ästwa danych osobowych jest dobrowolne, jednak┼╝e w niektórych sytuacjach jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy oraz ustawowo okre┼Ťlonych uprawnie┼ä i obowi─ůzków. W przypadku niepodania danych osobowych niektórych sytuacjach zmuszeni jeste┼Ťmy odmówi─ç zawarcia umowy.

W zakresie, w jakim dane osobowe s─ů zbierane na podstawie Pa┼ästwa zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Informujemy, i┼╝ wyznaczyli┼Ťmy inspektora ochrony danych, z którym mo┼╝na skontaktowa─ç si─Ö poprzez e-mail w iod@korner.pl  ka┼╝dej sprawie dotycz─ůcej przetwarzania Twoich danych osobowych.


© neronIT Sp. z o.o. wszystkie prawa zastrze┼╝one